Language Search User Login Menu
Tools
Close
Close

 

V zadnjem obdobju se v Sloveniji različne inštitucije oz. posamezni zainteresirani na različne načine ukvarjajo s problematiko dostopnosti objektov v javni rabi. Tako so v tem času nastale številne ločene avtorske baze podatkov, kar pomeni razpršenost in neusklajenost informacij o različnih aspektih dostopnosti za invalide. Da bi se izognili morebitnim konfliktnim informacijam, ki so dosegljive v teh različnih posameznih bazah, je treba nujno uskladiti in združiti vse informacije o dostopnosti v centralno bazo, ki bo pokrivala celotni teritorij Republike Sloveniji.

V okviru razvojnega projekta financiranega s strani MDDSZ smo v letu 2018 na Urbanističnem inštitutu RS začeli z izvajanjem aktivnosti zbiranja razpršenih podatkov iz različnih baz s ciljem njihove združitve v enotno centralno bazo. Ta naloga se je izkazala za zelo kompleksno, predvsem zaradi različnih pristopov (različni načini zajemanja podatkov, unikatni načini predstavitve, uporaba različnih simbolov...), ki so jih posamezni avtorji uporabili pri kreiranju svoj baz. Delo z usklajevanjem in poenotenjem načina predstavitve podatkov v centralni bazi še poteka. Med tem predstavljamo posamezne baze podatkov (za katere smo dobili privolitev avtorjev).

 

 

Dostopnost v nekaterih občinah

 

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


Sprejet Strateški načrt dostopnosti za občino Ajdovščina, ki je obvezna smernica za zagotavljanje dostopnosti. Poudarek je na urejenosti in dostopnosti zunanjih površin (prehodi za pešce, avtobusne postaje, …). Več o tem je dostopno na linku spodaj - Strateški načrt dostopnosti za občino Ajdovščina. Seznam objektov v javni rabi in zunanjih javnih površin, vključenih v načrt, ki je bil sprejet na podlagi dogovora v strokovni skupini vključuje cca 50 objektov.

Strateški načrt dostopnosti za občino Ajdovščina

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


Podatki so podani kot tekst v e-mail sporočilu. Po podatkih občine Bohinj, je dostopnost zagotovljena za naslednje objekte: - Knjižnica v Bohinjski Bistrici: invalidi, gluhi-naglušni in tudi slepi in slabovidni - Zdravstveni dom in lekarna: invalidi - Muzej Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici: invalidi - Pošta in banka v Bohinjski Bistrici: invalidi. Navajajo, da dostop v občinsko stavbo (policija, upravne zadeve) ni enostaven. Iz uprave pridejo na domove občanov (področje družbenih dejavnosti). Za vstop v pritličje objekta imajo prenosno klančino ki jo lahko po potrebi uporabijo.

E-poštno sporočilo za občino Bohinj

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


Iz informacij, ki so jih posredovali iz občine, v obliki teksta v Excel dokumentu, je razvidno, da v občini Kozje ne obstaja uradna baza, kjer bi bili zbrani podatki o dostopnosti objektov v javni rabi.. Nabor objektov in ocena dostopnosti so razvidni iz preglednice. Preglednica vsebuje nabor objektov v javni rabi, ki so ocenjeni in sicer ocene so podane z da/ne ali * , kar pomeni ni v uporabi.

Preglednica za občino Kozje

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


V Občini Ravne na Koroškem je v okviru projekta »občina po meri invalidov« pripravljen »Invalidom prijazen vodnik po mestu Ravne na Koroškem«, kjer je z ustreznimi dostopnimi simboli pri uradnih institucijah in javnih objektih označena dostopnost objektov za invalide. Vodnik je objavljen tudi na spletni strani občine.

Vodnik za občino Ravne na Koroškem

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


V občini Rogaška Slatina imajo informacije o dostopnosti 49 objektov v javni rabi. Seznam vključuje: - upravne ustanove (občinska uprava, center za socialno delo, krajevni urad) - področje kulture, izobraževanja (osnovne, srednje in visoke šole, vrtce, dijaški dom, glasbeno šolo, ljudsko univerzo, knjižnico, galerije, kulturni center, kulturno turistično središče) - zdravstvene in sorodne ustanove (zdravstveni dom, lekarna) - pošto, banke, športne dvorane in športno zvezo, tržnico, javna stranišča, parkirne hiše, verski objekt – cerkve, humanitarne ustanove, društva (društvo invalidov in društvo upokojencev), mestna blagajna, javno komunalno podjetje, stanovanja dostopna invalidom v lasti oz. upravljanju občine ipd. Informacije vključujejo podatke o tem ali je dostop invalidom omogočen v vse etaže ali le v del prostorov.

Dopis občine Rogaška Slatina

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


Društva Vizija – Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije, je za občino naredilo opis o dostopnosti javnih objektov v občini. V dokumentu so navedene tudi spremembe in dopolnitve, ki so se zgodile od zadnjega popisa leta 2010. Dopolnitve so v tekstu podane z rdečo barvo. Prav tako so podani tudi drugi podatki, ki so pomembni za izenačevanje možnosti invalidov v Občini Slovenske Konjice.

Popis stanja dostopnosti v občini Slovenske Konjice

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


V občini imajo samo seznam iz katerega je razvidno, kateri objekti imajo urejen dostop za invalide. Na seznamu javnih stavb v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah z urejenim dostopom za invalide so našteti naslednji objekti: Kulturni dom Jurovski Dol, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Pošta, Cerkev Sv. Jurija, Mercator trgovina.

Seznam objektov z urejenim dostopom v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


Zbrani so podatki iz različnih virov iz spletne strani Občine Velenje, predvsem pa gre za informacije o tem kaj je vsako leto občina izboljšala za posamezne objekte v javni rabi.

Informacije o dostopnosti objektov v občini Velenje

Informacije o dostopnosti objektov v javni rabi


Podatki o dostopnosti objektov so podani kot tekst v e-mail sporočilu v sporočilu (v e-mail tekst obliki) je navedeno, da OŠ Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik imata dostopnost tudi v višja nadstropja, ker je v stavbah dvigalo. Prav tako to velja za Zdravstveno postajo Vojnik ter da OŠ Antona Bezenška Franklovo nima dvigala. Knjižnica, Kulturni dom ter telovadnica OŠ Vojnik, kjer so večkrat prireditve so dostopni z vozičkom.

E-poštno sporočilo o dostopnosti objektov v občini Vojnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V projektih sodelujejo ali jih sofinancirajo:

                                     

Back To Top