Analiza dostopnosti - poročilo

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija


Foto: Arhiv UIRS

Naslov objekta: Ulica svete Barbare 5, Idrija
Datum izvedene analize dostopnosti: 31.7.2015
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Projekt ZMOREMO - sofinanciranje EU PROGRESS in MDDSZ


Izpis analize dostopnosti za vse vrste invalidnosti

Legenda:

Gibalno ovirane osebe:
Slepe in slabovidne osebe:
Gluhe in naglušne osebe:

- dostopno, - nedostopno, - ni pomembno za tip invalidnosti

- dostopno, - nedostopno, - ni pomembno za tip invalidnosti

- dostopno, - nedostopno, - ni pomembno za tip invalidnosti

Parkiranje
Ali je zagotovljeno dovolj parkirnih mest za za gibalno ovirane osebe? (1 dostopno pm na 10pm / 2 na 50 / 4 na 100 / 6 na 200 / 6 na več kot 200 / +plus 1 na vsakih 100 dodatnih parkirnih mest)
Zagotovljenih je dovolj parkirnih mest za gibalno ovirane osebe.

Za gibalno ovirane osebe je prilagojeno 1 parkirno mesto.
Če je zagotovljeno le eno parkirno mesto za gibalno ovirane, ali je parkirno mesto tik ob vhodu?
Parkirno mesto je tik ob vhodu.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je širina parkirnega mesta za gibalno ovirane najmanj 3900 mm?
Širina parkirnega mesta ni ustrezna.

Širina parkirnega mesta je 3400 mm.
Ali je dolžina parkirnega mesta za gibalno ovirane najmanj 5400 mm?
Dolžina parkirnega mesta ni ustrezna.

Dolžina parkirnega mesta je 4500 mm.
Ali je parkirno mesto locirano v istem nivoju kot glavni vhod stavbe ali drugi vhodi do stavb?
Dostopno parkirno mesto je locirano v istem nivoju kot glavni/stranski vhod v stavbe.
Ali je parkirno mesto za gibalno ovirane označeno s talno oznaka (mednarodni znak)?
Parkirno mesto je označeno s talno oznako.
Ali je parkirno mesto za gibalno ovirane označeno z vertikalnim znakom (mednarodni znak)?
Parkirno mesto je označeno z vertikalnim znakom.
Ali je parkirno mesto za gibalno ovirane osvetljeno?
Parkirno mesto ni osvetljeno.

Dostopna pot iz parkirišča

Dostopna pot
Ali je omogočen varen in neoviran dostop do objekta z vsake površine, ki pripada objektu, vključno s parkirišča? (Brez grajenih in komunikacijskih ovir)
Varen in neoviran dostop je omogočen.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je širina dostopne poti najmanj 900 mm?
Širina dostopne poti je ustrezna.

Širina dostopne poti je 2500 mm.
Ali je dostopna pot utrjena?
Dostopna pot je utrjena.
Ali je dostopna pot nedrseča?
Dostopna pot je nedrseča.
Ali je dostopna pot označena, da omogoča enostavno orientacijo v prostoru?
Dostopna pot ni označena.
Ali ima dostopna pot ustrezne talne oznake za orientacijo slepih in slabovidnih?
Dostopna pot nima ustreznih talnih oznak.
Ali so za lažje prepoznavanje vrat, stopnic, klančin, prehodov, talnih oblog uporabljene kontrastne barve?
Na dostopni poti niso uporabljene kontrastne barve.
Ali so na dostopni poti informacijske oznake, če so potrebne?
Na dostopni poti ni informacijskih oznak.
Ali so na dostopni poti informacijske oznake posebej osvetljene?
Na dostopni poti ni informacijskih oznak.

Dostopna pot iz ulice

Dostopna pot
Če so na dostopni poti perforirane rešetke za odtok, ali je površina perforiranih rešetk v isti ravnini kot površina tal?
Površina rešetk je v isti ravnini kot površina tal.
Če so na dostopni poti perforirane rešetke za odtok, ali so reže perforiranih rešetk ožje od 15 mm?
Širina rež ni ustrezna.

Širina reže perforirane rešetke je 30 mm.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je na dostopni poti zadostna umetna osvetlitev, da omogoča zaznati spremembe ravni, naklona? (najmanj 100 - 200 luksov)
Dostopna pot ni dobro osvetljena.
Dostopna pot - Nevarni predmeti
Ali na poti ni nevarnih predmetov (drogovi, stenske izbokline, korita, stebrički, smetnjaki, reklamni panoji …)?
Na poti so nevarni predmeti.

Na dostopni poti so korita za rože.
Ali so nevarni predmeti poudarjeni z osvetlitvijo ali s kontastom ali s tipno oznako?
Nevarni predmeti niso poudarjeni z osvetlitvijo ali kontrastom ali tipno oznako.
Vhod/vetrolov
Ali je dostopen glavni vhod v objekt za gibalno ovirane osebe?
Glavni vhod ni dostopen.


Foto: Arhiv UIRS
Če glavni vhod zaradi konstrukcijskih razlogov ni brez ovir, ali je zagotovljen eden od ostalih vhodov v objekt, ki je brez ovir?
Stranski vhod brez ovir ni zagotovljen.
Ali ima glavni vhod oznako o dostopnosti v notranje prostore za gibalno ovirane osebe?
Glavni vhod nima oznake o dostopnosti v notranje prostore za gibalno ovirane osebe.


Foto: Arhiv UIRS
Ali ima glavni vhod oznako o prilagojenosti objekta za gluhe in naglušne osebe? (indukcijske zanke).
Glavni vhod nima oznake o prilagojenosti objekta za gluhe in naglušne osebe.
Ali ima glavni vhod oznako o prilagojenosti objekta za slepe in slabovidne osebe?
Glavni vhod nima oznake o prilagojenosti objekta za slepe in slabovidne osebe.
Ali je vhod zavarovan tako, da ima nadstrešek oz. je umaknjen v notranjost?
Vhod ima nadstrešek oziroma je umaknjen v notranjost.
Ali je pred vhodnimi vrati neovirano ravno območje, tako da imajo osebe na invalidskih vozičkih dovolj prostora za dostop?
Pred vhodnimi vrati je ravno območje za neoviran dostop.
Ali je površina pred vhodom nedrseča?
Površina pred vhodom je nedrseča.
Ali je vhod jasno označen s talno oznako v taktilni obliki ter ima tablo na vhodu v objekt, ki je prilagojena za slepe in slabovidne?
Vhod za slepe in slabovidne osebe ni jasno označen.
Če se pri rekonstrukciji objekta iz tehničnih razlogov ali zaradi predpisov o varstvu kulturne dediščine ne morejo upoštevati pogoji, ali je za potrebe funkcionalno oviranih oseb na primernem mestu ob vhodu v objekt nameščen domofon?
Ob vhodu ni nameščenega domofona.
Ali je vhod dovolj osvetljen? ( min. osvetlitev 100 luksov, bolje 200 luksov)
Vhod ni dobro osvetljen.


Ali ima vhod vetrolov?
Vhod nima vetrolova.
Ali so predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije višinsko izravnani z ravnjo tal?
Predpražniki niso izravnani s tlemi.
Višinske razlike - Stopnice
Ali je širina stopnic ustrezna?
Širina stopnic je ustrezna.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami zavarovani z varnostno ograjo?
Robovi stopnišča so zavarovani z ograjo.
Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo oz. z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?
Stopnice so opremljene z neprekinjeno ograjo.
Ali je višina ograje najmanj 1000 mm?
Višina ograje je ustrezna.

Višina ograje je 1000 mm.
Ali oprijemala za roke segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo stopnico? GLEJ sliko 13 – SIST ISO/TR 9527 str. 14.
Oprijemala za roke segajo čez zgornjo in spodnjo stopnico.
Foto: Arhiv UIRS
Ali ima stopnišče ravno stopniščno ramo?
Stopnišče je ravno.
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in globino?
Stopnice imajo enako višino in globino po vsem stopnišču.
Ali so nastopne ploskve globoke približno 30 cm?
Globina stopnice je ustrezna.

Globina stopnice je 350 mm.
Ali je stopnica visoka do največ 15 cm?
Višina stopnice je ustrezna.

Višina stopnice je 140 mm.
Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev, da je nevarnost spotikanja čim manjša? GLEJ sliko 12 – SIST ISO/TR 9527 str. 13.
Stopnica je brez previsne nastopne ploskve.
Ali so stopnice s čelom, da je nevarnost spotikanja čim manjša? GLEJ sliko 12 – SIST ISO/TR 9527 str. 13.
Stopnica ima čelo.
Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne rame kontrastni oz. so kontrastne barve sprednji robovi vsake stopnice?
Stopnice niso kontrastno označene.


Ali so stopnice jasno označene oz. vidne?
Stopnišče ni jasno označeno oziroma vidno.
Ali so stopnice dovolj osvetljene? ( na vrhu in vznožju niza stopnic - min. osvetlitev 200 luksov in 150 luksov med vrhom in vznožjem stopniščne rame)
Stopnišče ni dovolj osvetljeno.

Vhodna avla pred knjižnico

Vhodna avla
Ali je vhodna avla dovolj prostorna za manevriranje invalidskega vozička?
Vhodna avla je dovolj prostorna.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so talne površine nedrseče, tudi kadar so mokre?
Talne površine so nedrseče.
Če so v vhodni avli nameščene preproge oziroma talne obloge, ali so te takšne, ki ne ovirajo voznosti invalidskega vozička in ne povzročajo spotikanja in zdrsa?
Preproge oziroma talne obloge so primerne in ne ovirajo voznosti oziroma hoje.
Ali je zagotovljen taktilni zemljevid oz. tlorisi nadstropij z osnovnimi informacijami? (naklon od 20 do 30 ° od vodoravne površine zaradi lažjega branja, spodnji rob pa mora biti na višini najmanj 900 mm od tal, osvetlitev znaša od 350 do 450 luksov, bre
Ni zagotovljenega taktilnega zemljevida oz. tlorisov nadstropij z osnovnimi informacijami.
Vrata
Ali ima objekt avtomatska vrata (samoodpirajoča, samozapirajoča)?
Objekt ima avtomatska vrata.


Foto: Arhiv UIRS
( Avtomatska-drsna) Ali ima objekt avtomatska drsna vrata (na senzor)?
Objekt ima avtomatska drsna vrata.
Ali je svetla širina vrat od 850 do 900 mm (za vhodna vrata in vrata pri katerih se voziček obrne med vrati) oziroma vsaj 760 mm (za vsa druga vrata)?
Širina vrat je ustrezna.

Širina vrat je 880 mm.
Ali je barva vrat in okvirja v kontrastu s sosednjimi zidovi?
Vrata niso v kontrastu z zidom.
Če so steklena oz. zastekljena vrata, ali so označena z barvnimi trakovi ali okvirom malo višje pod višino oči?
Steklena vrata niso ustrezno označena z barvnimi trakovi.
Ali je prag vhodnih vrat nižji od 20 mm?
Višina praga je ustrezna.
Ali je uporabljen gumijast prag?
Prag ni gumijast.
Sprejemni prostor/informacijska točka
Ali je pult blizu vhoda?
Pult je blizu vhoda.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je pult jasno prepoznaven oziroma dobro označen?
Pult je jasno označen oziroma prepoznaven.
Ali so na poti do informacijskega pulta ustrezne talne oznake oziroma je nameščena preproge za orientacijo pri lociranju do sprejemnih okenc za slepe in slabovidne?
Pot do pulta nima ustreznih talnih oznak.
Ali je pred in za pultom dovolj velik maneverski prostor najmanj 1500 x 1500 mm?
Pred pultom in za pultom je zagotovljen dovolj velik manevrski prostor za osebo na invalidskem vozičku.
Ali je višina pulta ustrezna (740-800mm), tako da je osebam na invalidskih vozičkih omogočena samostojna uporaba informacijskega pulta?
Višina pulta je ustrezna.

Višina pulta je 750 mm.
Ali vsaj del sprejemnega pulta, kjer obiskovalci pišejo, omogoča čelni dostop z invalidskim vozičkom? (prostor za kolena višina 700mm)
Sprejemni pult (del pulta), kjer obiskovalci pišejo, ne omogoča ustreznega čelnega dostopa z invalidskim vozičkom.
Ali je pult opremljen s sistemom za izboljšanje sluha (sistem z indukcijsko zanko oz. drugi)?
Pult ni opremljen s sistemom za izboljšanje sluha.
Ali sta prostor ob pultu in pult dovolj dobro osvetljena? (v prostoru in na pultu v območju od 350 do 450 luksov)
Prostor ob pultu in pult sta dobro osvetljena.
Ali imajo na razpolago tolmača za znakovni jezik? (Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe.)
Javna služba ima na razpolago tolmača za znakovni jezik.

Po predhodnem naročilu se lahko zagotovi tolmač v izbranem terminu.

Prostori knjižnice

Vrata
( Avtomatska-drsna) Ali ima objekt avtomatska drsna vrata (na senzor)?
Objekt nima avtomatskih drsnih vrat.

Vrata so drsna, a ne avtomatska.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je svetla širina vrat od 850 do 900 mm (za vhodna vrata in vrata pri katerih se voziček obrne med vrati) oziroma vsaj 760 mm (za vsa druga vrata)?
Širina vrat ni ustrezna.

Širina vrat je 550 mm.
Ali so vrata lahka?
Vrata so lahka.
Ali je barva vrat in okvirja v kontrastu s sosednjimi zidovi?
Vrata niso v kontrastu z zidom.
Ali je prag vhodnih vrat nižji od 20 mm?
Višina praga ni ustrezna.

Višina praga je 20 mm.
Ali je uporabljen gumijast prag?
Prag ni gumijast.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih razločno vidna, v kontrastu z vrati?
Kljuka ni vidna.
Ali je jasno nakazano, ali se vrata povlečejo ali potisnejo?
Način odpiranja ni jasno nakazan.

Drsna vrata.
Sanitarni prostor
Ali je prisotno vsaj eno invalidsko stranišče?
Sanitarij za gibalno ovirane osebe ni.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so sanitarije jasno označene?
Sanitarije niso jasno označene.
Ali je hodnik pred sanitarijami (predprostor) širok vsaj 1200 mm, tako da omogoča obrat 90° skozi vrata sanitarij?
Širina hodnika pred sanitarijami za gibalno ovirane osebe ni ustrezna.
Ali je v sanitarnem prostoru površina tal nedrseča?
Površina tal je nedrseča.
Ali je sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke?
Sanitarna školjka ni opremljena z držalom za roke.

Pritlična dvorana

Dvorana/avditorij
Ali so v dvorani z nepremičnimi sedeži zagotovljeni prostori za obiskovalce na invalidskih vozičkih? / Ali sta v dvorani, ki ima od 100 do 300 sedežev, zagotovljena vsaj dva prostora za obiskovalce na invalidskih vozičkih? / Ali sta v dvorani, ki ima od 3
V dvorani z nepremičnimi sedeži so zagotovljeni prostori za obiskovalce na invalidskih vozičkih.
Ali so v dvoranji sedeži premični?
V dvorani so premični sedeži.
Ali je v dvorani dovolj prostora za manevriranje? (900 mm za prehode, 1500 mm za obračanje)
V dvorani je dovolj prostora za manevriranje.
Ali je velikost invalidskega prostora najmanj 900 x 1400 mm?
Velikost prostora za invalidski voziček je ustrezna.
Ali je oder opremljen s sistemom za izboljšanje sluha?
Dvorana na odru ni opremljena s sistemom za izboljšanje sluha.
Sanitarni prostor
Ali je prisotno vsaj eno invalidsko stranišče?
Sanitarij za gibalno ovirane osebe ni.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so sanitarije jasno označene?
Sanitarije niso jasno označene.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je hodnik pred sanitarijami (predprostor) širok vsaj 1200 mm, tako da omogoča obrat 90° skozi vrata sanitarij?
Širina hodnika pred sanitarijami za gibalno ovirane osebe ni ustrezna.
Ali je sanitarni prostor velik vsaj 3,5 m2, pri čemer je krajša stranica prostora dolga vsaj 1,60 m?
Velikost sanitarij ni ustrezna.
Ali je v sanitarnem prostoru površina tal nedrseča?
Površina tal je nedrseča.
Ali je sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke?
Sanitarna školjka ni opremljena z držalom za roke.
Ali je v sanitarnem prostoru nagibno ogledalo?
Nagibnega ogledala ni.
Ali je obešalnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozička?
Obešalnik ni na ustrezni višini.
Oznake
Ali je urejen celosten sistem komunikacijskih oznak za orientacijo, namenjen osebam z okvaro sluha?
Ni urejenega celovitega sistema oznak za orientacijo in komunikacijo za osebe z okvaro sluha.

Opomba:

Kriteriji za analizo dostopnosti objektov so bili zasnovani na podlagi slovenske zakonodaje oz. predpisov,
ki so bili v veljavi v času priprave/posodobitve popisnega lista (l. 2015):

  • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb; Uradni list RS, št. 97/2003
  • Slovenski standard SIST ISO 21542:2012, Gradnja stavb.– Dostopnost in uporabnost grajenega okolja;
  • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ); Uradni list RS, št. 96/2002.

Copyright: Urbanistični inštitut RS

EasyDNNAccessibilityModule

V projektih sodelujejo ali jih sofinancirajo: